Klucz do kariery

 

BENEFIT PROJEKT Andrzej Bożek
wraz z Europejskim Centrum Doradczo – Szkoleniowym
zaprasza do udziału w projekcie „KLUCZ DO KARIERY”.

Projekt „Klucz do kariery” obejmuje kompleksowe wsparcie 50 osób (25 kobiet, 25 mężczyzn) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Szczególnym wsparciem zostaną objęte osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby powyżej 50 roku życia.

Przez osobę zwolnioną z przyczyn zakładu pracy należy rozumieć osobę pozostającą bez zatrudnienia, której umowa została rozwiązana z przyczyn niedotyczących pracowników lub rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (art. 2 ust. 1 pkt 29 lit b.) Obejmuje to przypadki w których:

 1. rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy
  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
 2. rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy z dnia
  13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz.844), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
 3. rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
 4. wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
 5. rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

FORMY WSPARCIA

1. Indywidualna diagnoza kompetencji zawodowych wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD) – 4 godz./osobę.

2. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym – do wyboru:

 • Doradca ds. OZE – 120 godz. – tematyka: planowanie energetyczne, biomasa, energia słoneczna, geotermalna, analiza korzyści, praktyczne aspekty wykorzystania OZE, korzyści finansowe, aspekty prawno – budowlane.
 • Pracownik Biurowy – 120 godz. tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów., obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych; w tym 60 godzin to zajęcia w module zawodowym, 60 w module ICT
 • Specjalista ds. Rachunkowo – Finansowych – 120 godz. – tematyka: elementy ksiąg rachunkowych, dowody księgowe, sprawozdawczość finansowa, podatki dochodowe, VAT, ICT w księgowości, rozrachunki z kontrahentami, urzędami; w tym 60 godzin to zajęcia w module zawodowym, 60 w module ICT

3. Pośrednictwo pracy – 4 godz./osobę.

4. Staże zawodowe – 6 miesięcy/osobę.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,764 brutto za godzinę (za całe szkolenie netto – 813,68 zł)
 • zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 12 zł za dzień (zwrot przysługuje w trakcie szkolenia oraz w przypadku, gdy staż odbywa się poza miejscem zamieszkania)
 • stypendium stażowe w wysokości 1 017,40 netto
 • materiały szkoleniowe
 • ubrania robocze (na szkoleniu Doradca ds. OZE)
 • catering

Więcej informacji:
BIURO PROJEKTU
ul. Dulęby 7/14,
20-357 LUBLIN
518 808 886 / 668 210 598

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
Ankieta rekrutacyjna
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020belka_góra

Firma Szkoleniowa BENEFIT PROJEKT Zamość