Wstępna lista rankingowa – projekt PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA

Szanowni Państwo,
Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają wstępną listę rankingową do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”. Ostateczny kształt listy zatwierdzony zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

Zawieszenie naboru – projekt PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i BENEFIT PROJEKT Andrzej Bożek (Partnerzy projektu)  informują, że rekrutacja do projektu zostaje zawieszona w dniu 13.11.209 o godz. 12.00 (zgodnie z zapisami  § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).

W związku z powyższym nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie  do 13.11.2019 r. do godziny 12.00

Ogłoszenie o naborze wniosków dotacyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek ogłaszają nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 12.11.2019 r. do 22.11.2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 15.00.

Jednocześnie zastrzegamy, że zgodnie z regulaminem, rekrutacja może zostać zawieszona jeśli liczba złożonych wniosków przekroczy 100. W przypadku nie zrekrutowania do udziału w projekcie odpowiedniej liczby osób spełniających kryteria określone w regulaminie, zastrzegamy możliwość wydłużenia procesu rekrutacji do momentu zrekrutowania pełnej 30 osobowej grupy osób spełniających wymagane kryteria formalne.

Formularz Rekrutacyjny należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać własnoręcznie. Formularz wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub do siedziby Partnerów (decyduje data i godzina wpływu).

 – Biuro projektu Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe: ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin, tel. 518-808-886.

– siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej: ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 8252727.

– siedziba Benefit Projekt – ul. Piłsudskiego 27A, p. 102, 22-400 Zamość tel. 84 6279237, 668 210 598.

Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany
w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.

UWAGA !!!

W przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystanych przez uczestnika projektu do celów działalności gospodarczej brak jest możliwości uznania za kwalifikowalny podatek od towarów i usług (VAT) w ramach dotacji i wsparcia pomostowego finansowego. W celu zachowania prawidłowości sposobu rozliczenia dotacji w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, wniosek o dotację powinien zawierać wyszczególnienie kwot netto i podatku VAT.

Próg 27 000,00 (w przypadku dotacji) oraz 2 100,00 (w przypadku wsparcia pomostowego) należy odnosić do kwot brutto.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu „ZACZYNAM OD NOWA”

Informujemy o prowadzonej rekrutacji na 3 kategorie szkoleń realizowanych w ramach projektu „ZACZYNAM OD NOWA”:

 • Pracownik obsługi biurowej (120 godzin) – tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych. Szkolenie zakończone jest egzaminem zewnętrznym ECCC – zarządzanie obiegiem dokumentów.
 • Operator koparko – ładowarki III klasy – 134 godz. – tematyka: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, ćwiczenia praktyczne; Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego).
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych kat I WJO – (120 godzin) – tematyka: organizacja prac w magazynach, prowadzenie dokumentacji, BHP, budowa wózków, czynności operatora przy obsłudze wózka, wymiana butli, ćwiczenia praktyczne. Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (Urząd Dozoru Technicznego).
  • Dodatkowo w projekcie oferujemy:
   • wsparcie doradcze – diagnoza kompetencji zawodowych (4 godziny),
   • pośrednictwo pracy (4 godziny)
   • 6 miesięczny staż zawodowy.
   • stypendium szkoleniowe,
   • stypendium stażowe,
   • zwrot kosztów dojazdu,
   • ciekawe szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym,
   • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów/doradców zawodowych,
   • materiały szkoleniowe.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO”

Zapraszamy osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie w okresie ostatnich sześciu miesięcy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu FALA MOŻLIWOŚCI.

Oferujemy:
– IPD- 4 godz./osobę
– Bezpłatne szkolenie „Magazynier z obsługą wózków
jezdniowych specjalizowanych kat. I W
– Pośrednictwo pracy 4 godz./osobę
– 6-cio miesięczne płatne staże

Gwarantujemy:
– zwrot koszów dojazdu
– ubezpieczenie NNW podczas zajęć
– dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje
– stypendium szkoleniowo-stażowe
– badania lekarskie
– doświadczoną kadrę trenerów
– catering

W ramach projektu oferujemy również szkolenia
 Pracownik obsługi biurowej
 Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych z uwzględnieniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła
 Monter wentylacji i klimatyzacji

ZAPRASZAMY

Mamy jeszcze wolne miejsca w dwóch ostatnich grupach komputerowych w ramach projektu „Wiem Jak”

Zapraszamy na bezpłatne kursy komputerowe w ramach kompetencji informatycznych DIGCOMP i projektu szkoleniowego „Wiem Jak”. Posiadamy jeszcze wolne miejsca w ostatnich dwóch grupach szkoleniowych, których zajęcia planujemy rozpocząć 25 września 2017 r.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest ukończenie 25 roku życia (szczególnie zapraszamy osoby z grupy wiekowej 50+ oraz osoby z niepełnosprawnościami) oraz wykształcenie co najwyższej średnie (ponadgimnazjalne). Status kandydata na rynku pracy nie ma znaczenia – może to być  osoba pracująca, samozatrudniona, bezrobotna, rolnik, emeryt bądź rencista.

Prosimy o kontakt z nami poprzez numer 668 210 598, za pośrednictwem e-mail: biuro@benefitprojekt.pl lub osobiście w Biurze Projektu przy ul. Piłsudskiego 27A, pokój 102 (budynek Banku BGŻ BNP Paribas).

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Continue reading