Centrum Cyfrowych Możliwości

Benefit Projekt Andrzej Bożek i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich ETOS zapraszają do uczestnictwa w projekcie „Centrum Cyfrowych Możliwości”, realizowanym jest w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., a którego celem jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności w zakresie
kompetencji cyfrowych u Uczestników Projektu.

Celem głównym projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych u min. 80% uczestników tj. 72 os. (40K, 32M) pracujących, zamieszkujących lub przebywających na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego do 31.12.2014 r.

Wartość projektu: 315 000,00 zł

Dofinansowanie: 299 250,00 zł

Wkład UE: 267 750,00 zł


Grupę docelową w projekcie stanowi 90 osób dorosłych (55K, 45M) łącznie 9 grup szkoleniowych, spełniających wszystkie poniższe warunki:
a. pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, preferowane są powiaty, biłgorajski, lubelski, zamojski, miasto Lublin, miasto Zamość


b. posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
c. zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Projekty skierowane są do osób pracujących (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, samozatrudnienie), bezrobotnych, biernych zawodowo. Dodatkowo:

  • minimum 30% miejsc zostanie zapewnione osobom, które są obywatelami Ukrainy i znalazły się w Polsce po 24.02.2022 r. w wyniku rosyjskiej agresji
  • co najmniej 55% miejsc zostanie zapewnione kobietom. Wśród osób pochodzących z Ukrainy Uczestniczkami w 100% będą kobiety, z uwagi na to, że wśród osób zmuszonych do przekroczenia granicy Polski 90% stanowiły matki i ich dzieci.
  • minimum 50% miejsc zostanie zapewnione osobom starszym (powyżej 60go roku życia) i/lub osobom o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego) i/lub osobom z niepełnosprawnościami.

FORMY WSPARCIA

  1. Indywidualna diagnoza kompetencji zawodowych wraz z Planem Działania (IPD) – 6 godzin zegarowych na osobę, 60 na grupę. Opieka ze strony doradcy/coacha prowadzona będzie przez cały okres uczestnictwa w projekcie – każda z osób będzie uczestniczyła w 3 spotkaniach.
  2. Szkolenia komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym ECCC – poziom podstawowy – 80 godzin (9 grup) – tematyka: przeglądanie, szukanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych, netykieta, bezpieczeństwo w sieci, tworzenie treści cyfrowych. Szkolenia będą dostosowane czasowo do możliwości osób w grupach szkoleniowych, planowane są 2-3 spotkania w tygodniu po 5 godzin szkoleniowych, w godzinach rannych bądź popołudniowych.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ

  • Wiedzę przekazaną przez kompetentnych i doświadczonych trenerów w przyjaznej atmosferze,
  • Podręcznik z zakresu obsługi komputera z ćwiczeniami, notatnik, długopis,
  • Catering w postaci poczęstunku – herbata, kawa, ciastka, przekąski.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE