Wszystkie wpisy, których autorem jest Andrzej Bożek

Oferta współpracy przy ocenie wniosków i biznesplanów w ramach KOW.

BENEFIT PROJEKT zaprasza do współpracy przy ocenie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Komisji Oceny Wniosków. Realizujemy zlecenia oceny wniosków wraz z załącznikami (m.in. biznesplan, wniosek o wsparcie pomostowe i inne) zarówno dotyczących przyszłych przedsiębiorców oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Dysponujemy doświadczoną kadrą co najmniej 6 ekspertów do obsługi KOW wraz z trybem odwoławczym. Nasi eksperci przeprowadzili łącznie oceny ponad 2000 wniosków wraz z załącznikami. Nasza kadra gwarantuje wysoką elastyczność i terminowość zleconych zadań w ramach KOW. Zapraszamy do współpracy.

www.benefitprojekt.pl

Rekrutacja do projektu „Krok do sukcesu”

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo do uczestnictwa w projekcie „Krok do sukcesu”. Pomimo trudnych do ustalenia terminów realizacji, co jest spowodowane obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19, rekrutacja trwa do momentu zebrania pełnych grup szkoleniowych.

Informacje o projekcie oraz wszelkie potrzebne dokumenty znajdą Państwo na stronie projektu. http://benefitprojekt.pl/projekty/krok-do-sukcesu/.

Wstępna lista rankingowa – projekt PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają wstępna listę rankingową  oceny biznesplanów do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”. Ostateczny kształt listy zatwierdzony zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

Drugi nabór biznesplanów

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu)  ogłaszają nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowo – doradczego w ramach II rundy naboru.

Nabór wniosków  prowadzony będzie w terminie od 20.10.2020 r. do 30.10.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 09.00 – 15.00.

Wnioski wraz z biznesplanem oraz pozostałymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach ( 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (skoroszyty z możliwością wpięcia do segregatorów). Każdy egzemplarz powinien zawierać: wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, biznesplan,  wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz  pozostałe załączniki

Wszelkie formularze  należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i własnoręcznie podpisać. Wnioski  z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub do siedziby Partnerów (decyduje data wpływu).

 – Biuro projektu Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe:  ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin, tel. 518-808-886.

– siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej: ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik, tel. 81 8252727.

– siedziba Benefit Projekt  Andrzej Bożek – ul. Piłsudskiego 27A, p. 102 22-400 Zamość tel. 84 627 92 37, 668 210 598.

Wnioski  złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany  w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że kolejność składania dokumentów nie ma pływu na ocenę.

Szczegółowe informacje na temat przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.

Ostateczna lista rankingowa – projekt PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i BENEFIT PROJEKT Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają ostateczną listę rankingową do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do udziału we wsparciu szkoleniowo – doradczym, do dalszego udziału zakwalifikowane zostały osoby z listy rezerwowej z uwzględnieniem proporcji kobiet i mężczyzn oraz limitu osób pracujących zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Wstępna lista rankingowa – projekt PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA

Szanowni Państwo

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają wstępną listę rankingową do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ewentualnych rezygnacji do projektu kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej  z uwzględnieniem proporcji kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Zawieszenie naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu)  informują, że rekrutacja do projektu zostaje zawieszona w dniu 14.05.2020 o godz. 12.00 (zgodnie z zapisami  § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).

W związku z powyższym nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie  do 14.05.2020 r. do godziny 12.00