Droga Do Aktywizacji

O PROJEKCIE

Benefit Projekt Andrzej Bożek zaprasza do uczestnictwa w projekcie „DROGA DO AKTYWIZACJI”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa.

Założeniem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na zatrudnienie u uczestników w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. Projektem objętych jest łącznie 60 osób, (30 kobiet, 30 mężczyzn)

Grupy objęte wsparciem:

 • Osoby w wieku 30 lat i więcej, bezrobotne (36 osób) oraz bierne zawodowo (12 osób) z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu KC),
 • Ubodzy pracujący w wieku 30 lat i więcej (24 osoby), czyli osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu,

 

FORMY WSPARCIA

1. Indywidualna diagnoza kompetencji zawodowych wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD) – 4 godz./osobę.

2. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym dla osób niezatrudnionych do wyboru:

 • PRACOWNIK BIUROWY – 120 godz. tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów., obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych; w tym 60 godzin to zajęcia w module zawodowym, 60 w module ICT
 • SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY – 120 godz. – tematyka: sposoby pozyskania klientów, negocjacje handlowe, e-Marketing i jego narzędzia, kampanie wmediach społecznościowych., wizualizacje, najskuteczniejsze formy reklamy; w tym 60 godzin to zajęcia w module zawodowym, 60 w module ICT
 • OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI III KLASY (134 h/gr. 52 teoria, 82 praktyka), program: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, ćwiczenia praktyczne.

3. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym dla osób zatrudnionych do wyboru:

  • JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE (90 h/gr), program: słownictwo związane z biznesem, prowadzenie rozmów, korespondencji, obsługa klienta.

4. Pośrednictwo pracy (dla osób bezrobotnych) – 4 godz./osobę.

5. Staże zawodowe (dla osób niezatrudnionych) – 4 miesiące/osobę.

 

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,764 brutto za godzinę,)
 • zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 12 zł za dzień (zwrot przysługuje wtrakcie szkolenia oraz w przypadku, gdy staż odbywa się poza miejscem zamieszkania),
 • stypendium stażowe w wysokości 1335,44 zł brutto,
 • materiały szkoleniowe,
 • ubrania robocze (na szkoleniach dla operatorów),
 • catering

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ankieta badawcza

 

Na etapie rekrutacji każdy uczestnik pozostający bez zatrudnienia ma przedstawić zaświadczenie z ZUS o objęciu ubezpieczeniem.

WNIOSEK DO ZUS o wydanie zaświadczenia

Wzór wypełnienia wniosku do ZUS

Osoby pracujące – tzw. ubodzy pracujący, na etapie rekrutacji muszą przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu z podaniem wynagrodzenia brutto z ostatniego miesiąca.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Firma Szkoleniowa BENEFIT PROJEKT Zamość