Fala możliwości

—————- PROJEKT ZAKOŃCZONY ———————

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe 
wraz z Benefit Projekt Andrzej Bożek oraz Spółdzielnią Socjalną „Simpuls”
zaprasza do udziału w projekcie „Fala możliwości”.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na kontynuowanie zatrudnienia u min. 70 % uczestników tj. 42 os. (11 K, 31 M), którzy zostali zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+ do 31.12.2019 r. poprzez umożliwienie zdobycia nowych, pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Cel zostanie osiągnięty przez udział 60 os. (15 K, 45 M) w ścieżce aktywizacji obejmującej diagnozę wyjściową wraz z przygotowaniem IPD, pośrednictwie pracy oraz kursach zawodowych kończących się odbyciem stażu zgodnego z nabytymi kwalifikacjami.

Dzięki realizacji projektu, osoby, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, będą mogły w krótkim czasie zdobyć nowe lub podnieść dotychczasowe kwalifikacje oraz nabyć doświadczenie praktyczne, co pozwoli im pozostać na rynku pracy, a jednocześnie zapobiegnie zasileniu grona osób bezrobotnych.

Wartość projektu: 1 023 917,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  870 329,87 zł

 

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 • została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • min. 25 % uczestników będą stanowiły kobiety, min. 40 % będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 r. ż.

 

Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:

 • wsparcie doradcze – diagnoza kompetencji zawodowych (4 godziny),
 • wsparcie szkoleniowe – do wyboru szkolenie:
 1. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych kat I WJO – (120 godzin) – tematyka: organizacja prac w magazynach, prowadzenie dokumentacji, BHP, budowa wózków, czynności operatora przy obsłudze wózka, wymiana butli, ćwiczenia praktyczne. Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (Urząd Dozoru Technicznego).
 2. Pracownik obsługi biurowej (120 godzin) – tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych. Szkol. zakończone egzaminem zewnętrznym ECCC – zarządzanie obiegiem dokumentów.
 3. Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – (120 godzin) – tematyka: Budowa, działanie, warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, budowa oraz eksploatacja urządzeń OZE, zajęcia praktyczne. Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (SEP).
 4. Monter wentylacji i klimatyzacji – (120 godzin) – tematyka: Czyszczenie, konserwacja urządzeń wentylacyjnych oraz narzędzi służących do montażu instalacji wentylacyjnych, ocena pracy instalacji, obsługa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, zajęcia praktyczne.
 • pośrednictwo pracy (4 godziny)
 • 6 miesięczny staż zawodowy.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • ciekawe szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów/doradców zawodowych,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering.

Projekt realizowany jest od 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r.

Szczegółowe informacje:
BENEFIT PROJEKT,
tel. 668-210-598, biuro@benefitprojekt.pl


Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin projektu Fala Możliwości
 2. Załącznik nr.1 -formularz zgłoszeniowy
 3. Załącznik nr.2 -oświadczenie
 4. Załącznik nr.3 -ankieta rekrutacyjna
 5. Zaświadczenie od pracodawcy

Firma Szkoleniowa BENEFIT PROJEKT Zamość