Krok do sukcesu

O PROJEKCIE

Benefit Projekt Andrzej Bożek oraz Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic zapraszają do uczestnictwa w projekcie „KROK DO SUKCESU”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa.

Celem projektu  jest wzrost szans zatrudnienia oraz poprawa dotychczasowej sytuacji zawodowej u min. 80% uczestników tj. 56 os. (20K, 36M), w tym 4 os. (3K, 1M) z niepełnosprawnościami zaliczających się do jednej z niżej wymienionych grup:

a) osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu KC), gdzie wsparciem zostaną objęte kobiety, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby z niepełnosprawnością, osoby powyżej 50 r. życia, osoby długotrwale bezrobotne.

b) tzw. ubodzy pracujący, czyli osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu do 31.12.2021 r. przez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Wartość projektu: 894 294,10 zł

Wkład UE: 760 149,98 zł

 

FORMY WSPARCIA

 1. Indywidualna diagnoza kompetencji zawodowych wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD) – 4 godz./osobę.
 2. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym dla osób bezrobotnych do wyboru:
  a) PRACOWNIK BIUROWY – 120 godz. tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów., obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych; w tym 60 godzin to zajęcia w module zawodowym, 60 w module ICT
  b) SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY – 120 godz. – tematyka: sposoby pozyskania klientów, negocjacje handlowe, e-Marketing i jego narzędzia, kampanie w mediach społecznościowych., wizualizacje, najskuteczniejsze formy reklamy; w tym 60 godzin to zajęcia w module zawodowym, 60 w module ICT
  c) OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI III KLASY (134 h/gr. 52 teoria, 82 praktyka), program: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, ćwiczenia praktyczne.
 3. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym dla osób pracujących do wyboru:
  a) ŻURAW PRZEWOŹNY I PRZENOŚNY (36 h/gr., 24h teoria, 12 h praktyka), program: BHP, budowa i działanie, eksploatacja, zagrożenia, obowiązki operatora, ćwiczenia praktyczne.
  b) PODEST RUCHOMY (34 h/gr., 24h teoria, 10 h praktyka), program: BHP, wiadomości ogólne o dźwignicach, budowa i eksploatacja podestów, ćwiczenia praktyczne.
 4. Pośrednictwo pracy (dla osób bezrobotnych) – 4 godz./osobę.
 5. Staże zawodowe (dla osób bezrobotnych) – 6 miesięcy/osobę.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,764 brutto za godzinę (za całe szkolenie – 1 068,00 zł brutto)
 • zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 12 zł za dzień (zwrot przysługuje w trakcie szkolenia oraz w przypadku, gdy staż odbywa się poza miejscem zamieszkania)
 • stypendium stażowe w wysokości 1 335,44 zł brutto
 • materiały szkoleniowe
 • ubrania robocze (na szkoleniach dla operatorów)
 • catering

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

Na etapie rekrutacji każdy uczestnik pozostający bez zatrudnienia ma przedstawić zaświadczenie z ZUS o objęciu ubezpieczeniem.

Wniosek US-7 do wypełnienia

Wzór wypełnienia wniosku US-7

 

Osoby pracujące – tzw. ubodzy pracujący, na etapie rekrutacji muszą przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu z podaniem wynagrodzenia brutto z ostatniego miesiąca.

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Firma Szkoleniowa BENEFIT PROJEKT Zamość