Nowe Otwarcie

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic w partnerstwie z Benefit Projekt Andrzej Bożek realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt „Nowe otwarcie” realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r. na terenie gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

Indywidualna diagnoza kompetencji zawodowych wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD) – 4 godz./osobę.
Szkolenia zawodowe – do wyboru:
Specjalista ds. sprzedaży – 120 godz. – tematyka: sposoby pozyskania klientów, negocjacje handlowe,
e-Marketing i jego narzędzia, kampanie w mediach społecznościowych., wizualizacje, najskuteczniejsze formy reklamy;
Logistyk/Spedytor – 120 godz. – tematyka: podstawy logistyki, zarządzanie łańcuchem dostaw, transport, spedycja, zarządzanie zapasami, gospodarka magazynowa, ICT w logistyce;
Doradca ds. OZE – 120 godz. – tematyka: planowanie energetyczne, biomasa, energia słoneczna, geotermalna, analiza korzyści, praktyczne aspekty wykorzystania OZE, korzyści finansowe, aspekty prawno – budowlane.
Pośrednictwo pracy – 4 godz./osobę.
Staże zawodowe – 6 miesięcy/osobę.
W ramach projektu zapewniamy: stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu podczas szkoleń i staży.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie jednej z gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Przez osobę zwolnioną z przyczyn zakładu pracy należy rozumieć osobę pozostającą bez zatrudnienia, której umowa została rozwiązana z przyczyn niedotyczących pracowników lub rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (art. 2 ust. 1 pkt 29 lit b.) Obejmuje to przypadki w których:

rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz.844), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Więcej informacji:

tel. 518-808-886

email: projekty@ecds.com.pl

Biuro projektu: ul. Dulęby 7/14, 20-357 Lublin

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie ecds.com.pl

Firma Szkoleniowa BENEFIT PROJEKT Zamość