PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA

Europejskie Centrum Doradczo-Szkoleniowe Rafał Dudzic w partnerstwie z Benefit Projekt Andrzej Bożek oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna” realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 30.09.2021 r. na województwa lubelskiego.

Celem projektu jest utworzenie 68 nowych i trwałych miejsc pracy w regionie województwa lubelskiego przez wsparcie szkoleniowo – doradcze 70 osób (39 kobiet oraz 31 mężczyzn) oraz udzielenie:

 • dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wsparcia pomostowego dla nowo powstałych firm przez okres 12 miesięcy

56 osobom (32 kobiet oraz 24 mężczyzn), w tym:

 • 51 osobom (30 kobiet i 21 mężczyzn) pozostającym bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie,
 • 5 osobom (2 kobiet i 3 mężczyzn) pracującym, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy,

zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego (w rozum. KC) do 30 czerwca 2021 r.

Rezultatem projektu jest utworzenie 68 miejsc pracy (56 nowo powstałych działalności gospodarczych i minimum 12 miejsc pracy) w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

Grupą docelową projektu jest 70 osób (39 kobiety oraz 31 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Grupa docelowa:

 1. Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach

przy czym co najmniej 60 % UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a) do lit. e),

2. mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20 % ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu uczestników oraz nie należą do kategorii wskazanych  w pkt. 1. w lit. c) – e) oraz w pkt 3. i pkt 5.,

3. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

4. reemigranci,

5. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

6. osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. Szkolenie ABC Przedsiębiorczości – 40 godzin/grupę,
 2. Indywidualne doradztwo z zakresu opracowania biznesplanu – 10 godzin/osobę,
 3. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 27.000,00 zł./osobę,
 4. Wsparcie pomostowe finansowe – 12 miesięcy – 2.100,00 zł./osobę/miesiąc na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, m.in. składek ZUS, kosztów prowadzenia księgowości, wynajmu, reklamy, materiałów biurowych, paliwa itp.
 5. Wsparcie pomostowe – doradztwo biznesowe – 10 godz./osobę.

Więcej informacji:

tel. 518-808-886

email: projekty@ecds.com.pl

Biuro projektu: ul. Dulęby 7/14, 20-357 Lublin

Firma Szkoleniowa BENEFIT PROJEKT Zamość