Strategia na przyszłość

 

——————— PROJEKT ZAKOŃCZONY ———————-

 

Spółdzielnia Socjalna „Simpuls” wraz z Europejskim Centrum Doradczo – Szkoleniowym oraz  Benefit Projekt Andrzej Bożek zaprasza do udziału w projekcie „Strategia na przyszłość”.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na kontynuowanie zatrudnienia u min. 70 % uczestników tj. 49 os. (11 K, 38M), którzy zostali zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+ do 31.12.2019 r. poprzez umożliwienie zdobycia nowych, pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Cel zostanie osiągnięty przez udział 70 os. (15 K, 55 M) w ścieżce aktywizacji obejmującej diagnozę wyjściową wraz z przygotowaniem IPD, pośrednictwie pracy oraz kursach zawodowych kończących się odbyciem stażu zgodnego z nabytymi kwalifikacjami.

Wartość projektu: 1 227 766,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 043 601,37 zł

 

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 • została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • min. 25 % uczestników będą stanowiły kobiety, min. 40 % będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 r. ż.

Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:

 • wsparcie doradcze – diagnoza kompetencji zawodowych (4 godziny),
 • wsparcie szkoleniowe – do wyboru szkolenie:
 1. Operator koparko-ładowarki – 134 godz. – tematyka: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, ćwiczenia praktyczne.
 2. Pracownik obsługi biurowej (120 godzin) – tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych.
 3. Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – (120 godzin) – tematyka: Budowa, działanie, warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, budowa oraz eksploatacja urządzeń OZE, zajęcia praktyczne.
 4. Monter wentylacji i klimatyzacji – (120 godzin) – tematyka: Czyszczenie, konserwacja urządzeń wentylacyjnych oraz narzędzi służących do montażu instalacji wentylacyjnych, ocena pracy instalacji, obsługa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, zajęcia praktyczne.
 • pośrednictwo pracy (4 godziny)
 • 6 miesięczny staż zawodowy.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • ciekawe szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów/doradców zawodowych,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering.

Projekt realizowany jest od 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r.

Szczegółowe informacje:
BENEFIT PROJEKT,
tel. 668-210-598, biuro@benefitprojekt.pl

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin_projektu
 2. Formularz_zgloszeniowy
 3. Zgoda na przetwarzanie_danych_osobowych
 4. Ankieta_rekrutacyjna
 5. Zaświadczenie_od_pracodawcy
 6. Oświadczenia_o_kwalifikowalności
 7. Oświadczenie_dane_osobowe

Firma Szkoleniowa BENEFIT PROJEKT Zamość